کلوپ کبوتران مسافتی شوش

پرورش و تربیت کبوتر مسافتی و برگزاری مسابقات مسافت کوتاه و متوسط و بلند

شهریور 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
16 پست
دی 93
7 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
8 پست
مهر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
4 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
کلوپ کبوتران مسافتی)نامه بر) ش
کلوپ کبوتران شوش در نظر داردکه مسابقاتی سالم را برگزارکند ونتیجه مسابقات رابرای شیفتگان این رشته نو