تمرین برگشت به خانه 5-1391

جمعه 08/10/1391

تعداد 4 عدد جوجه و تعداد 4 عدد کبوتر بالغ از اهواز تا خونه در شوش دانیال به فاصله 100 کیلومتر هوایی  رها شدند در شرابط هوایی  نامساعد که تمام مسیر پرواز انها را مه شدیدی فراگرفته بود که با توجه به این شرایط  تعداد 2عدد جوجه و یک عدد کبوتر بالغ در همان روز به خانه برگشتند در روز بعد نیز یک عدد جوجه و دو عدد کبوتر بالغ هم توانستند راه خانه را پیدا کننددر کل از هشت عدد شش عدد به خانه برگشتند

 

/ 0 نظر / 30 بازدید