برگزاری مسابقه بوشهر شوش

برگزاری مسابقه بوشهر

پنجشنبه مورخ  1392/11/09 راس ساعت 22 من برگزارکننده و دو داور در حضور شرکت کنندگان کبوترها رو تحویل گرفته و در حضور اعضاء عملیات مهر و سریال گذاری کبوتران را آغاز نمودیم که تا ساعت 24 این کار به طول انجامید  ودر هنگام حرکت به علت مشغله کاری دو داور از حضور در مبداء مسابقه اعلام معذوریت کرد و به ناچار من هم به عنوان برگزارکننده و داور و راننده در معیت دوتن از شرکت کنندگان به طرف بوشهر حرکت کردیم و ساعت 7صبح به بوشهر رسیدیم و ساعت 7:20 با بالا آمدن خورشید اقدام به بازنمودن درب قفسها و آزادسازی کبوترها نمودیم و خیلی با عجله ساعت 7:30 به طرف شوش حرکت کردیم و ساعت 13:15دقیقه به شوش رسیدیم . طبق قرار قبلی رسیدن کبوتر با خواندن شماره سریال کبوتر توسط تلفن برای داور ملاک رسیدن کبوتر به خانه بود (بند 8 اساسنامه مسابقه ).اولین تماس در ساعت 14:44 توسط آقای علی فلاوند و خواندن شماره سریال کبوتر ثبت گردید که صحت آن توسط داوران مسابقه تایید گردید و طبق قرار قبلی نامبرده کبوتر را جهت رویت و تایید کبوتر نزد داوران آورد و این مسئله نیز به تایید داوران رسید .
دومین تماس توسط آقای میلاد چتین ساعت 14:50 و سومین تماس هم توسط وی ساعت 15:00 انجام گردید و شماره سریالهای قرائت شده توسط نامبرده برای داوران نیز محرز گردید و صحت آنها نیز مورد تایید قرار گرفت و سپس نامبرده کبوتران را جهت رویت و تایید نزد داوران آورد که این مسئله نیز مورد تایید داوران قرار گرفت .
چهارمین تماس توسط هادی سگوند در ساعت 15:15 انجام گرفت و شماره سریال توسط نامبرده قرائت و صحت آن توسط داورن تایید گردید .(لازم به ذکر است که نامبرده مدعی رسیدن کبوتر خود قبل از سایرین میباشد ولی صرف ادعای رسیدن کبوتر نامبرده ملاک عمل مسابقه نمیباشد چون طبق اساسنامه مسابقه ملاک رسیدن کبوتر اعلام شماره سریال به داور مسابقه و تایید آن توسط داور میباشدکه متاسفانه اعلام شماره سریال توسط نامبرده تا این ساعت اعلام نگردید و بر طبق اظهار وی گرفتن کبوتر توسط وی مقدور نبوده و بر طبق اساسنامه ملاک گرفتن و قرائت شماره سریال بوده که در ساعت اعلام شده انجام گرفته و ملاک عمل بر طبق اساسنامه مسابقه همین ساعت میباشد)
تماس پنجم توسط آقای رامین کرد ساعت 15:40 انجام گردید و شماره سریال قرائت شده توسط داوران تایید گردید.

ششمین تماس توسط اینجانب که خود داور مسابقه میباشم به داور دوم مسابقه آقای موسی پاپی ساعت 15:42 انجام گردید و با خواندن سریال و نشان دادن کبوتر به وی صحت آن مورد تایید قرار گرفتد .درضمن کبوتر دوم من هم فردا به خونه رسید توضیح اینکه این دو کبوتر ماده و جوجه تابستان امسال هستند.

با توجه به مقررات اساسنامه برندگان مسابقه به شرح زیر میباشند

ا- آقای علی فلاوند
2-آقای میلاد چتین
3-آقای هادی سگوند
4- آقای رامین کرد
5-آقای حافظ بختیاری

/ 0 نظر / 43 بازدید