برنامه واکسناسیون کبوتران

برنامه واکسناسیون کبوتران در دوره های مختلف:
برنامه واکسناسیون جوجه ها:
ـ ۲۴ روزگی زدن واکسن نیوکاسل.
ـ ۳۱ روزگی زدن واکسن سالمونلا.
ـ ۴۶ روزگی زدن واکسن نیوکاسل.
ـ ۵۳ روزگی زدن واکسن سالمونلا.
ـ ۳ هفته قبل از آغاز تمرینات زدن واکسن آبله.

برنامه واکسناسیون مولدها:
ـ ۱ ماه قبل از تخمگذاری زدن واکسن نیوکاسل.
ـ ۲۱ روز قبل از تخمگذاری زدن واکسن سالمونلا.

برنامه واکسناسیون گروه کبوتران مسابقه:
ـ ۱ ماه قبل ازقبل از آغاز تمرینات زدن واکسن نیوکاسل.
ـ ۲۱ قبل از آغاز تمرینات زدن واکسن سالمونلا.

منبع : بهشت کبوتران

مترجم لیث رضایی


/ 0 نظر / 29 بازدید