برنامه راهکشی کبوتران جوان

برنامه راهکشی کبوتران جوان:
بعد از اینکه کبوتران محل لانه رو از تمام جهات یاد گرفتند، میتوان ۱ ماه قبل از اولین مسابقه فصل اونها رو بر اساس برنامه زیر تمرین داد.

هفته اول:
روز اول: ۳۰ کیلومتر
روز دوم: ۳۵ کیلومتر
روز سوم: ۴۰ کیلومتر
روز چهارم: ۴۵ کیلومتر
روز پنجم: ۵۰ کیلومتر
دو روز آخر هفته پرواز در اطراف لانه.

هفته دوم:
از ۴۰ کیلومتر شروع کنید و تا ۶۰ کیلومتر افزایش دهید. در این هفته میتوان تمرین را مثلا ساعت ۶ صبح انجام داد و ساعت ۵ـ۶ بعد از ظهر پرواز در اطراف لانه باشد.
دو روز آخر هفته پرواز در اطراف لانه.

هفته سوم:
برنامه تمرینی هفته سوم بستگی به نسبت آمادگی بدنی کبوتران دارد، اگر تشخیص دادید که اونها آماده هستند، میتوان بر اساس برنامه زیر اونها رو تمرین داد:
روز اول: ۳۰ کیلومتر ساعت ۶ صبح ـ ۳۰ کیلومتر ساعت ۴ بعداز ظهر
روز دوم: ۳۵ کیلومتر ساعت ۶ صبح ـ ۳۵ کیلومتر ساعت ۴ بعداز ظهر
روز سوم: ۴۰ کیلومتر ساعت ۶ صبح ـ ۴۰ کیلومتر ساعت ۴ بعداز ظهر
روز چهارم: ۴۰ کیلومتر ساعت ۶ صبح ـ ۴۰ کیلومتر ساعت ۴ بعداز ظهر
روز پنجم: ۴۵ کیلومتر ساعت ۶ صبح ـ ۴۵ کیلومتر ساعت ۴ بعداز ظهر
در تمرینات این هفته کبوتران رو با دقت زیر نظر داشه باشید و اگر تشخیص دادید که کبوتران عملکردشان ضعیف است، تمرین رو به روزی یک بار و در مدت ۵ روز مسافت رو به ۷۰ کیلومتر برسانید، اما اگر کبوتران عملکردشان خوب بود هفته چهارم رو با همان برنامه قبلی یعنی روزی دو بار ادامه داهید.

هفته چهارم:
روز اول: ۴۰ کیلومتر صبح ـ ۴۰ کیلومتر بعداز ظهر
روز دوم: ۴۵ کیلومتر صبح ـ ۴۵ کیلومتر بعداز ظهر
در روزهای سوم و چهارم کبوتران باید در شرایط مشابه با شرایط روز مسابقه تمرین کنند، بدین صورت که تمرین گروهی و همراه با دیگر پرورش دهندگان باشد، تا کبوتران یاد بگیرند که در روز مسابقه خود را از گروه کبوتران جدا شوند و بطرف لانه خود پرواز کنند.
روز سوم: ۵۰ کیلومتر ساعت ۶ صبح بصورت گروهی ـ ۳۰ کیلومتر ساعت ۴ بعداز ظهر بصورت انفرادی
روز چهارم: ۵۰ کیلومتر ساعت ۶ صبح بصورت گروهی ـ ۳۰ کیلومتر ساعت ۴ بعداز ظهر بصورت انفرادی
اگر کبوتران با تمرین دو بار در روز عملکرد ضعیفی داشتند، روزهای اول و دوم تمرین رو در صبح و تا ۷۰ کیلومتر انجام دهید و روزهای سوم و چهارم رو بصورت گروهی و تا ۶۰ کیلومتر در صبح انجام دهید.
روز پنجم استراحت کامل و کبوتران از لانه خارج نشوند، با فرض اینکه روز ششم این هفته روز مسابقه است.

منبع : بهشت کبوتران

مترجم لیث رضایی


/ 0 نظر / 34 بازدید